Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2012

shmeet
2194 06cc
Reposted fromprzypadkowa przypadkowa
shmeet
shmeet
0671 c193
Reposted fromeklerrka eklerrka
shmeet
0914 4549
Reposted fromprzypadkowa przypadkowa
shmeet
Reposted fromil il
shmeet
1051 24f4
Reposted fromaunibauni aunibauni
shmeet
Reposted frommayamar mayamar
shmeet
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im się, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno...
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromcombibo combibo
shmeet
1137 adea
Reposted frommetalchamber metalchamber
shmeet
1151 f932
Reposted frommetalchamber metalchamber
shmeet
1162 a7a4
Reposted fromcupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
shmeet
1184 ae5a 500
Reposted fromaunibauni aunibauni
shmeet
1454 5f7d
Reposted fromaunibauni aunibauni
shmeet
1602 5a98 500
Reposted fromZircon Zircon
shmeet
1611 f049
Reposted fromchristi christi
shmeet
1644 ff09
Reposted fromchristi christi
shmeet
1681 3fb6
Reposted fromaunibauni aunibauni
shmeet
1760 e975
Reposted fromaunibauni aunibauni
shmeet
1779 0d26
Reposted fromaunibauni aunibauni
shmeet
1889 0315
Reposted fromaunibauni aunibauni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl